Kategorier
Værktøjer & Materialer / Pjecer

KØNNERE kommuner NU!

Kønnere kommuner NU! Fra retorik til rutiner. Inspiration og gode råd til dig, der ønsker, at din kommune arbejder målrettet og professionelt med køn og ligestilling. Redaktion og tekst Helle Skjerbæk og Margot Torp. 31 sider, udgivet af FIU-Ligestilling i november 2007.

Pjecen Indeholder en række anvisninger om, hvordan man på flere niveauer kan arbejde med at udvikle ligestilling i den kommunale og regionale politik og organisation. Pjecen udkom lige før de nye kommuner og de nye regioner var en realitet fra 1. januar 2008. Udgangspunktet for at igangsætte et ligestillingsarbejde kan enten være, at man er blevet valgt som politiker eller er en tillidsvalgt ansat i en kommune eller en region – eller en fagforening, som organiserer personalet.

Pjecen har tre hovedafsnit:

– Hvordan kan du arbejde med ligestilling i din kommune?
Hvordan kan du arbejde med mainstreaming på forskellige områder?
Hvordan kan du finde flere oplysninger?

Kommuner og regioner (og staten) er som offentlige myndigheder og organisationer pålagt at aflægge ligestillingsredegørelser  jf. Ligestillingslovens § 5 og  5a – se link til loven af 2007. https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=20929#K3  – derfor er der her en særlig forpligtelse til at udvikle et ligestillingsarbejde. Disse ligestillingsredegørelser samles af Minister for Ligestilling og offentliggøres bl.a. på hjemmesiden: http://www.ligestillingidanmark.dk/

Pjecen fokuserer såvel på det ligestillingsarbejde, der er borgerrelateret og det ligestillingsarbejde, der er personalerelateret i den kommunale og regionale organisation. Eksempler på det borgerrelaterede ligestillingsarbejde er:

– Børn og unge – hvor der rådes til at have både mandlige og kvindelige pædagoger og lærere i institution og skole, at ligestilling inddrages på alle klassetrin og i uddannelses- og erhvervsvejledningen.
Voksne – at jobcentrene arbejder kønsbevidst, når de skal rådgive og anvise jobs.
Biblioteksområdet – som skal betjene borgerne ud fra begge køns behov.
Sikre kvindekrisecentrenes eksistens og udvikling – så der vedbliver at være sådanne tilbud i kommunen.
Fysisk planlægning – lokal- og trafikplanlægning tilgodeser begge køns behov.

Eksempler på det personalerelaterede ligestillingsarbejde er:

Personalepolitik i kommunen eller regionen – der fastlægger ligestillingspolitikker fra ansættelse til afsked, medarbejderudvikling, lønpolitik, familiepolitik mm.

Kompetenceudvikling af ledere og personale, så de kan udføre ligestillingspolitikker og tiltag, som de er prioriteret af kommunens politikere og kompetente organer.