Kategorier

Organisation, udvikling og samskabelse

torsdag 12. august 2021 - torsdag 16. december 2021

– obligatorisk modul på diplomuddannelsen i ledelse. Der er mulighed for at tage en kompetencegivende eksamen, der giver 10 ECTS-point

Baggrund:
At kunne arbejde reflekteret med samspillet mellem ledelse, organisation, samskabelse, styring og strategier med henblik på realisering af organisationens (din arbejdsplads eller din fagforenings) mål.
Viden og forståelse: Det er målet, at du skal have viden om, forståelse af og kan reflektere over:
• Teorier om organisation, ledelse, kultur og processer i forhold til organisationen (din arbejdsplads eller fagforeningen) og dens omverden
• Teorier om strategi og styring af organisationens (arbejdspladsens eller fagbevægelsens) udvikling, samt metoder til proces- og opgaveledelse
• Teorier om økonomi- og ressourcestyring

Indhold:
Det er målet, at du opnår færdigheder i at kunne:
• Identificere, analysere og vurdere sammenhænge mellem organisationsstruktur, – kultur, – processer, strategier og ressourcemæssigt grundlag – og på denne baggrund kunne begrunde og udvælge relevante løsningsmodeller i forhold til organisering, set i forhold til egne ledelsesmæssige udfordringer og handlemuligheder
• Identificere, analysere og vurdere organisatoriske og ledelsesmæssige behov og udviklingsmuligheder på baggrund af relevante data
• Vurdere rammevilkår for eget ledelsesrum og identificere muligheder for styringsmæssige og strategiske tiltag samt kunne formidle disse til medlemmer og andre relevante interessenter i og omkring organisationen (arbejdsplads eller fagforening)

Udbytte:
Det er målet, at du skal kunne:
• Indgå i styringsmæssige og strategiske processer, vurdere udviklingstiltag og oversætte sådanne til noget konkret så der etableres mening og legitimitet i samskabelse med organisationens interessenter.
• Udvikle og planlægge styringsmæssige og strategiske tiltag inden for eget ledelsesmæssige handlerum og iværksætte implementering og forankring heraf
• Perspektivere og håndtere problemstillinger, iværksætte handle- og udviklingsplaner og lede organisatoriske og tværorganisatoriske processer med henblik på implementering og forankring

Eksamensform:
Der udarbejdes et skriftligt produkt der forsvares mundtligt.

Underviser:
FIU-Ligestilling indgår aftale med en underviser, der har kompetence til at føre holdet til eksamen.

Målgruppe:
Tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter, samt valgte og ansatte i fagforeninger/afdelinger/forbund.

Tid og sted:
Torsdage den: 12. august, 26. august, 9. september, 23. september, 7. oktober, 14. oktober, 28. oktober, 11. november, 18. november og 25. november.
Alle dage kl. 10.00 – 15.00.

Adgangskrav:
Der er betingelser for optagelse på diplomuddannelsen. Du har mulighed for at blive realkompetencevurderet.

Eksamen:
Forventeligt torsdag den 16. december i dagtimerne.

3F, Kampmannsgade 4, 1790 København V. – eller Dansk Metal, Molestien 7, 2450 København SV.
Eller et andet sted, der ligger ca. 10 minutter fra Hovedbanegården.

FIU-nr.: 5207 21 00 42
PRIS: 9.575 kr.
Ansøgning om deltagelse skal ske i din lokale fagforening.

Tovholder:
Susanne Fast Jensen.
Spørgsmål kan mailes til:
susanne.fast.jensen@3f.dk