Kategorier
Kursuskatalog

Naturligvis 2023

søndag 01. januar 2023 - søndag 31. december 2023
Kurser og konferencer om ligestilling og mangfoldighed

2023 er et spændende år for ligestillingen i Danmark. Det er året, hvor vi
skal høste frugterne af vores arbejde og sikre, at det også fører til resultater!
Der er sket meget på ligestillingsområdet i 2021 og 2022, og nu skal vi
have det til at virke – nu skal vi sikre, at de nye tiltag bliver til gavn for med-
lemmerne på arbejdspladserne. Ikke blot ord på et stykke papir.

Efter stærkt og langvarigt politisk pres blev der i 2022 indgået en treparts-
aftale om forebyggelse af seksuel chikane. Aftalen er bred og helhedsori-
enteret og på flere af de 14 områder er der nye regler, der er relevante for
fagbevægelsen og arbejdspladstillidsvalgte. De skal ud at leve, og bruges
til at beskytte og understøtte det chikanefri arbejdsmiljø. Gennem kursus-
og konferenceaktiviteter her i kataloget følger vi op med handlemulighe-
der for arbejdspladstillidsvalgte.

Efter mange års ligestillingspolitisk arbejde fik vi i 2022 endelig, hjulpet på
vej af EU, en lovgivning, der gav fædre og regnbuefamilier bedre barsels-
orlovsmuligheder. FIU-Ligestilling vil gennem kursus- og dialogaktiviteter
informere om og motivere til brug af de nye muligheder.

Omkring nytåret 2021/2022 gennemførte regeringen endvidere en lang
række forbedrede rettigheder for LGBT+ personer. Også disse vil vi om-
sætte til trivselsforbedringer på den enkelte arbejdsplads via kursus- og
konferenceaktiviteter.

Og sidst, men ikke mindst, giver EU-direktivet om lønåbenhed formentlig
helt nye muligheder for indblik i ligelønsudfordringer, når det er forhand-
let endeligt på plads og bliver implementeret. I skrivende stund (juni
2022) er direktivet ikke færdigbehandlet og vi vil derfor udbyde ad hoc
aktiviteter med henblik på at opnå ligeløn i Danmark, når vi konkret kender
direktivets indhold.

I finder også flere nye aktiviteter i kursuskataloget, for eksempel ”Topmøde
i ligestilling”. Som noget nyt vil vi via en stor, festlig og faglig begivenhed
sikre dialog mellem ”toppen af ligestilling” og aktive arbejdspladstil-
lidsvalgte. Der er sket så store politiske og fagpolitisk fremskridt de sene-
ste år, at det er en historisk tid vi lever i, og vi vil derfor sætte de nuværen-
de ligestillingsmuligheder og -udfordringer i en historisk sammenhæng.
Topmødet skal sætte fart på, at de nye strukturelle muligheder skaber
reelle resultater og kulturforandringer for medlemmerne.

En anden nyhed er konferencen for kvinder i kønsutraditionelle job. Der er
bred politisk enighed om at det kønsopdelte arbejdsmarked skal åbnes.
Gennem konferencen vil vi give kvinder mulighed for at erfaringsudveks-
le og netværke med andre kvinder, både indenfor eget fag og i andre
kønsutraditionelle job. Vi håber at der er aktiviteter, du finder relevante.

God arbejdslyst til os alle!
FIU-Ligestillingspartnerskabet

Finn Johnsen, Næstformand, Serviceforbundet.
Majken Baarstrøm Kidmose, Forbundssekretær, Dansk Metal.
Tina Christensen, Næstformand, 3F.
Anja C. Jensen, Formand, HK.
Dorthe Boe Danbjørg, Næstformand, Dansk Sygeplejeråd.