Ligeløn

Selvom Danmark har en af de højeste erhvervsfrekvenser for kvinder, at kvinder og mænd har samme uddannelsesniveau, og at der nu i mere 30 år har været en lov om ligeløn, tjener kvinder stadig mindre end mænd. På LO/DA-området er der en relativ forskel på timelønnen mellem mænd og kvinder på 15,4 % og en forskel på 19,7 % for gruppen af funktionæransatte.

En del af uligelønnen kan forklares ved det kønsopdelte arbejdsmarked, og at de kvindedominerede fag værdisættes til en lavere løn end de mandlige fag uanset uddannelsesniveau. Andre medvirkende årsager til lønforskellene er også, at mænd oftere end kvinder har ledelsesposter. Derudover kan uligelønnen også forklares ved de kønnede forskelle i arbejdsfunktion og i nogen grad uddannelse og andre faktorer. Men når disse ’forklarede’ forskelle modregnes, er der stadig 4,3 % lønforskel (7,4 % for funktionærer) mellem mænd og kvinder.

Ansvars- og arbejdsdeling i familien er en betydende faktor for lønforskellene. Det er hovedsageligt kvinder, der passer børnene, og det er kvinderne, der først og fremmest tager barsels- og forældreorlov samt har deltidsarbejde. En undersøgelse, LO-dokumentation 2004/1, viser at den ulige arbejdsdeling i familien gør, at kvinder med børn i mindre grad end mænd (og kvinder uden børn) ses som ”den gode medarbejder”, som prioriterer og indretter sig efter arbejdspladsen, og det afspejler sig, når lønnen fastsættes individuelt. Samme undersøgelse viser, at kvinder med børn udsættes for kønsdiskrimination både til lønforhandlinger og i hverdagen, som f.eks. at blive sat ’på hold’ karrieremæssigt og ikke blive lønreguleret før og under barsel samt nægtet lønstigning pga. ’børnevenlige’ arbejdstider. Denne form for diskrimination medvirker til den ulige løn.

Tillidsrepræsentanter spiller en vigtig rolle i forhold til at sikre et retfærdigt lønsystem, ved f.eks. at stille krav om åbenhed og gennemskuelighed og bedre information om ankemuligheder. Derfor er ligelønsområdet et vigtigt indsatsområde for FIU-Ligestilling. FIU-Ligestilling har med ligelønsarbejdet fokus på at præsentere de tillidsvalgte for lønstatistikker og baggrundsviden omkring sammenhænge mellem kønsroller, det kønsopdelte arbejdsmarked og ligelønssager. Derudover handler det om at klæde tillidsvalgte på i forhold til at forstå løndannelse og lønsystemer ud fra et kønsperspektiv, og træne i at lave kønsneutral jobvurdering. Der er også fokus på at uddanne tillidsvalgte til at blive i stand til at genkende en ligelønssag. Det gøres ved at undervise i lovgivningen og juridiske forhold via praktiske øvelser.

Læs mere i FIU-Ligestillings materialer om ligeløn: http://fiu-ligestilling.dk/tools_materials_taxonomy/ligelon/